Przejdź do zawartości


Deklaracja dostępności Giełda Miejskich Technologii

Polski Fundusz Rozwoju S.A. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Giełda Miejskich Technologii.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • media oparte na czasie nie posiadają napisów lub/i audiodeskrypcji,
 • brak informacji o zmianach zachodzących na stronie dla technologii asystującej,
 • opis grafik nie zawsze jest wystarczający do zrozumienia przekazu,
 • brak poprawności semantycznej dla wybranych elementów strony np. zakładki

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie oceny podmiotu zewnętrznego przeprowadzonej przez Kinaole Sp z o.o..

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Martyna Maciaszczyk.
 • E-mail: martyna.maciaszczyk@pfr.pl
 • Telefon: 511080321

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Martyna Maciaszczyk
 • Adres: Polski Fundusz Rozwoju S.A.
  ul. Krucza 50,
  00-025 Warszawa
  NIP: 7010374912;
  REGON: 146615458
 • E-mail: martyna.maciaszczyk@pfr.pl
 • Telefon: 511080321

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Przewiń do góry strony